විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කෙරේ.
 
විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කර ඇති අතර විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව යොමු කිරීම පිළිබඳව නිකුත් කරන ලද 03/2015 (සංශෝධන IV) චක්‍රලේඛය පහතින් බාගත කරගත හැක.
 

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම පිළිබඳ විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 දරණ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ.

මෙතනින් පිවිසෙන්න..

Next Pension Date:10th of June 2022

විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කෙරේ.


විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කර ඇති අතර විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව යොමු කිරීම පිළිබඳව නිකුත් කරන ලද 03/2015 (සංශෝධන IV) චක්‍රලේඛය පහතින් බාගත කරගත හැක.

03/2015 (සංශෝධන IV) චක්‍රලේඛය

Details of the Deligation of Power for the Financial Control Under F.R.135 in Department of Pensions for the year 2019 are published on special letters.

உட்பிரிவுகள்