pic 1
  හය ලක්ෂ තිස් දහසකට අධික ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමික ප්‍රජාව වෙත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ඔවුන්ගේ හිමිකම් නියමිත වේලාවට නිවැරදිව හිමිගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියෙහි නිරත වන විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව එකී ක්‍රියාවලිය වඩා විනිවිදභාවයකින් යුතුව සහ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුව සිදු කිරීම සඳහා සඳහා 2020 වසර සඳහා වන සැලසුම් මේ වන විටත් සකස් කර ඇත.

දැනට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ කිහිපයක් මඟින් ක්‍රියාත්මක වන විවිධ සේවාවන් විශ්‍රාමිකයන්ට තම පදිංචි ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින්ම ඉටු කරගෙන අවසන් කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

එහි එක් පියවරක් ලෙස වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ආරම්භ කිරීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින්ම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පද්ධති වෙනස්කම් සිදු කිරීමට මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇත.

විශ්‍රාමිකයකු මිය ගිය පසු ඔහුගේ විශ්‍රාම වැටුප අත්හිටුවා එම විශ්‍රාමිකයාට අදාළ වැන්දඹු හා අනත්දරු අයදුම්පත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමෙන් පසු එම ලේඛණ පරීක්ෂා කර වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීය කිරීම විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැන්දඹු අනත්දරු අංශය මඟින් සිදු කිරීම මෙතෙක් පැවතගෙන ආ ක්‍රමවේදය වේ.මේ සඳහා යම් කිසි කාලයක් ගත වූ අතර බොහෝ වැන්දඹුවන්ට විශ්‍රාමිකයා මියගිය මාසයට පසු මාසයේ ම මෙම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට නොහැකි විය.

නව ක්‍රමවේදය අනුව වැන්දඹු හා අනත්දරු අයදුම්පත් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන්වීමකින් තොරව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලයලත් නිලධාරියකුගේ පරීක්ෂාව යටතේ වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ම සක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.ඒ අනුව විශ්‍රාමිකයකු මියගිය මාසයට පසු මාසයේ ම වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීය කිරීමට හැකියාව උදාවන අතර විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට අයදුම්පත් යොමු කිරීමෙන් සිදු වූ ප්‍රමාදයන් ද මඟ හැරී යනු ඇත.

පසු ගිය ජුලි මාසයේ ක්‍රියාත්මක වූ විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේ දී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දක්වන ලද විශිෂ්ට කාර්යක්ෂම ශූරභාවය අනුව මෙම කාර්යය ද වඩා විධිමත්ව විනිවිදව ඉටු කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට හැකි බව මේ වන විට හඳුනා ගෙන ඇත. එසේම විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටවූ දින සිට මේ දක්වා වැන්දඹු අනත්දරු යෝජනා ක්‍රමයට අදාළව පවත්වාගෙන ආ සියලු ලිපි ලේඛණ පරිලෝකනය (Scan) කර එම සියලු තොරතුරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට පරිශීලනය කිරීමට මේ වන විට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. තව ද සෑම රජයේ නිලධාරියකු ම විශ්‍රාම යන අවස්ථාවේ එක්වරක් පමණක් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙන්වන අතර එම නිලධාරියාගේ සියලු තොරතුරු පරීක්ෂා කර විශ්‍රාමිකයාගේ විශ්‍රාම දිවිය සාර්ථක කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්කාර පියස මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. එහි එක් අංගයක් ලෙස වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම තහවුරු කර වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් පත්‍රයක් සෑම විශ්‍රාමිකයකුට ම විශ්‍රාම යන අවස්ථාවේ ම පිරිනමනු ලබයි. ඒ අනුව නව ක්‍රමවේදය තුළ එම වැන්දඹු අනත්දරු හිමිකම් පත්‍රය මත පිහිටා වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීය කර දීමට ඉතා පහසුවෙන් කර දීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල උනන්දු කරවනු ලබයි. එබැවින් දීර්ඝ හා වියදම් අධික ක්‍රියාවලියක් වන වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් සක්‍රීය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වඩා පහසු ක්‍රියාවලියක් බවට පත් කිරිමට මේ වන විට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය වී ඇත. මෙයට අමතරව පසු ගිය විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය සමඟ මෙතෙක් අසම්පූර්ණව පැවැති විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ දත්ත පද්ධතිය මේ වන විට ප්‍රශස්ත මට්ටමකට සංවර්ධනය කර ගැනීමට ද විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව ලැබිණි.ඒ අනුව ඕනෑම විශ්‍රාමිකයකුගේ විශ්‍රාම වැටුප රජයේ නියමයන්ට අනුකූලව කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව පරිවර්තනය කිරීමට හා සංශෝධනය කිරීමට හැකියාව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට මේ වන විට හිමිකර ගෙන ඇත.එමඟින් ඉදිරියේ දී සිදු කරන විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමට වැඩි බරක් නොදී ස්වයංක්‍රීයව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හිමි කරගෙන ඇත.

මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කරගෙන විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්ෂිකව ඉදිරිපත්වන 15000 කට ආසන්න විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධන අයදුම්පත් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ද නව තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වේ.එසේම නව කළමනාකරණ පද්ධතිය හරහා වැඩිපුර ගෙවීම් අවම කර ගැනීමට හා හිඟ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට ද අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම සිදු කරනු ලබයි.

මෙම නව ක්‍රියාවලීන්ට අදාළ කටයුතු 2020 ජනවාරි මාසයේම ආරම්භ කිරීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතීන් නිර්මාණය හා චක්‍රලේඛ විධිවිධාන මේ වන විටත් සැකසෙමින් පවතී.ඒ අනුව විශ්‍රාමිකයින්ගේ කටයුතු තම ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහාම කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම තුළින් ඉදිරියේ දී විශ්‍රාමිකයාගේ විශ්‍රාම දිවිය තව දුරටත් සුවපහසු වනු ඇත.  pic 1
  තම දිවියේ සොඳුරුතම කාලය දේශයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කැප කරමින් සමෘද්ධිමත් රටක් මතු පරපුරට දායාද කරන්නට දිවා රෑ තම දැනුම,කුසලතා,ආකල්ප මෙහෙයවූ ශ්‍රී ලාංකේය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ජාතියේ උපහාරය පුදනුවස් සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් 08 දා ජාතික විශ්‍රාමික දිනය ලෙස රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබේ.

ඒ අනුව මෙරට සෑම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියකු ම මහත් වූ අභිමානයෙන් යුතුව සැමරීමත් ඔවුන් සිදු කළා වූ පරමාදර්ශී මෙහෙවරට ප්‍රණාමය පුද කිරීම සඳහාත් මෙවර ජාතික විශ්‍රාමික දින උළෙල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්, ගරු රාජ්‍ය පරිපාලන,ආපදා කළමනාකරණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා රාජ්‍ය පරිපාලන ආපදා කළමනාකරණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ රත්නසිරි මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් 2019 ඔක්තෝබර් මස 08 දින පෙ.ව 9.00 ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ දී මහත් වූ උත්කර්ෂයෙන් යුතුව පැවැත්විණි.

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ ජගත් ඩී ඩයස් මහතාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව මෙරට දැවැන්ත පෞද්ගලික ආයතනයන් සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින් දියත් කෙරුණු මෙම වැඩසටහන සඳහා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා විශ්‍රාමික සංගම් නියෝජනය කරමින් විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහභාගී විය.

රැඟුම් ගැයුම් වැයුම් සපිරි වින්දනීය හෝරා කිහිපයක අත්දැකීම විශ්‍රාමික පුරවැසියන්ට තිළිණ කළ මෙවර ජාතික විශ්‍රාමික දිනය රංගනයෙන් හා නර්තනයෙන් හැඩ ගැන්වූයේ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා පෙරදිග නර්තන කණ්ඩායමයි.ප්‍රවීණ ටෙලි නාට්‍ය හා වේදිකා රංගන ශිල්පියකුවන රොඩ්නි වර්ණකුල ගේ ප්‍රහසනාත්මක රංගනය වේදිකාවට නවමු කළ එළියක් එක් කිරීමට සමත් විය.

2019 ජාතික විශ්‍රාමික දිනය වෙනුවෙන් සුභාශිංසන එක් කළ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ ආමන්ත්‍රණයෙන් අනතුරුව රාජ්‍ය රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමන් විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන් සිය සුභාශිංසන එකතු කළේය.

මෙවර ජාතික විශ්‍රාමික දිනය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය මෙරට සිටින ප්‍රධාන පෙළේ මානව හැකියා විශේෂඥ පුහුණු කරුවකු වන සනත් ගමගේ මහතා විසින් සිදු කරන ලදී. විශේෂයෙන් ම වියපත් මානසිකත්වය හා බැඳුණු සෘණාත්මක ආකල්පයන් ජය ගැනීමේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත ඔහුගේ දෙසුම පැමිණ සිටි සියලු දෙනාගේ නොමද පැසසුමට ලක් විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික ආයතනයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙම උළෙල සඳහා සිය දායකත්වය සපයා දී තිබිණි. ඒ අනුව ඩයලොග් ආසියාටා සමාගම මෙරට ජ්‍යෙෂ්ඨතමයන් වෙනුවෙන් හඳුන්වා දුන් Sri Lanka Pensions App නව තාක්ෂණික යෙදුම හඳුන්වා දීම ද එදින සිදු විය. මේ අයුරින් ශ්‍රී ලාංකේය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ විශ්‍රාමික දිවියට නවෝදයක් එක් කළ 2019 ජාතික විශ්‍රාමික දින සැමරුම නිමාවට පත් විය.  pic 1
  විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු වැන්දඹු අනත්දරු අංශයේ විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ( හිටපු ) පී. චාන්දනී දෙනගම මෙනෙවිය අද උදෑසන (11 වන දා) අභාවප්‍රාප්ත විය.2012 වර්ෂයේ දී විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට එක් වූ ඇය පුරා වසර හතකට ආසන්න කාලයක් විශ්‍රාමික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් අනගි මෙහෙවරක් ඉටු කරමින් 2019.01.01 දින සේවයෙන් විශ්‍රාම ගනු ලැබුවාය.විශ්‍රාම ගැන්වීමෙන් අනතුරුව ද සිය දැනුම සහ උපදේශනය විශ්‍රාමික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ලබා දෙමින් සිටින අතරතුර මෙලෙස දිවියෙන් සමුගනු ලැබුවාය.

දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු 2019.09.14 දින වාද්දුව ආදාහනාගරයේ දී පැවැත්වේ.

හදිසියේ අප අතරින් වියෝ වූ විශ්‍රාම වැටුප් හිටපු අධ්‍යක්ෂිකා පී චාන්දනී දෙනගම මෙනෙවිය වෙනුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු සමස්ත විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ සාතිශය සංවේගය මෙසේ පළ කර සිටිමු. .